سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکزعلمی خدماتی آیت ا...آخوندهمدانی 
مدیریت 
 
 
علمی و اجرائی 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
لمعه - رسائل - حلقات 
تدریس 
دانشگاه رضوی مشهد 
مدرس 
 
 
مقاله نویسی 
تدریس 
مدرسه آیت ا... گلپایگانی 
مدرس 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
کفایه و مکاسب 
تدریس 
مدرسه فقهی امام محمدباقر(ع) 
مدرس 
 
 
مکاسب 
تدریس 
مدرسه امام خمینی 
مدرس 
 
 
مکاسب